obchodné podmienky platia pre nákup služieb poskytovania pychologického poradenstva v internetovom obchode www.mojra.sk. Prevádzkovateľom internetového obchodu www.Mojra.sk je Psychologická poradna MOJRA s.r.o. so sídlom Na Návsi 1537/109a, 747 14 Ludgeřovice, IČO: 096 26 972. Poskytovateľom produktu hovorovej konzultácie je Online psychológ SK s.r.o. se sídlem Na Návsi 1537/109a, 747 14 Ludgeřovice, IČO: 17730694. Poskytovateľom produktu emailovej konzultácie, balickej konzultácie a darčekové poukazy je Online psychologická pomoc s.r.o se sídlem Na Návsi 1537/109a, 747 14 Ludgeřovice, IČO: 177 30 805.1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len obchodné podmienky) prevádzkovateľa Psychologické poradňe MOJRA s.r.o so sídlom (dále jen poskytovatel) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník (ďalej len občiansky zákonník) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe zmluvy o poskytovaní psychologického poradenstva (ďalej len zmluva o poskytovaní psychologického poradenstva) uzatvárané medzi poskytovateľom a inou fyzickou osobou (ďalej len klient) prostredníctvom internetového obchodu. Internetový obchod je poskytovateľom prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.Mojra.sk (ďalej len webová stránka), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (dále jen webové rozhranie obchodu).

1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle uzavrieť zmluvu o poskytovaní psychologického poradenstva, je právnickou osobou či osobou, ktorá koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v zmluve o poskytovaní psychologického poradenstva. Odlišné dojednania majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytovaní psychologického poradenstva. Zmluva o poskytovaní psychologického poradenstva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Zmluvy o poskytovaní psychologického poradenstva možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.5. Text obchodných podmienok môže poskytovateľ meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.


2.1 Na základe registrácie klienta vykonanej na webovej stránke môže klient pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže klient vykonávať objednávanie služieb (ďalej len užívateľský účet).

2.2Na základe registrácie klienta vykonanej na webovej Mojra.sk a pri objednávaní služieb je klient povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. údaje uvedené klientom v užívateľskom účte a pri objednávaní služieb sú poskytovateľom považované za správne. Údaje uvedené v užívateľskom účte je klient povinný aktualizovať pri akejkoľvek ich zmene.

2.3 Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Klient je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu.

2.4 Klient nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

2.5 Poskytovateľ môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď klient svoj užívateľský účet nevyužije vo vopred dohodnutom termíne, či v prípade, keď klient poruší povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o poskytovaní psychologického poradenstva (vrátane obchodných podmienok).

2.6 Klient berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia poskytovateľa, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.


3.1 Všetka prezentácia služieb umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a poskytovateľ nie je povinný uzavrieť zmluvu o poskytovaní psychologického poradenstva ohľadom takto prezentovaných služieb. Ustanovenie § 1732 ods. 2 občianskeho zákonníka sa nepoužije.

3.2 Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o službách, a to vrátane uvedenia cien jednotlivých služieb. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o spôsobe realizácie služieb.

3.3  Pre objednanie služby vyplní klient objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

3.3.1 objednávanej službe (objednávanú službu klient označí a vyberie z ponúkaných)

3.3.2 spôsobe úhrady ceny služieb,

3.3.3 informácie o spôsobe realizácie služby.

3.4 V prípade objednania prenosného darčekového poukazu je jeho platnosť 4 mtupné na webovom rozhraní poskytovateľa.

3.5 V prípade objednania zvýhodneného balíčka konzultácií je jeho platnosť 5 mesiacov.

3.6 Jedna e-mailová konzultácia môže obsahovať maximálne 3 600 znakov.

3.7 Pred zaslaním objednávky poskytovateľovi je klientovi umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky klient vložil, a to aj s ohľadom na možnosť klienta zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle klient poskytovateľovi kliknutím na tlačidlo "ODOSLAŤ". Údaje uvedené v objednávke sú poskytovateľom považované za správne. Poskytovateľ bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie klientovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty klienta uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len elektronická adresa klienta).

3.8 Zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a klientom vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je poskytovateľom zaslaná klientovi elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty klienta.

3.9 Klient súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku typu Skype, WhatsApp a Vıber pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní psychologického poradenstva. Náklady vzniknuté klientovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím zmluvy o poskytovaní psychologického poradenstva (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí klient sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.


4.1 Ceny služieb sú uvedené v cenníku na webovom rozhraní poskytovateľa. Ceny služieb sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny služieb zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť poskytovateľa uzatvoriť zmluvu o poskytovaní psychologického poradenstva za individuálne dohodnutých podmienok.

4.2 Cenu služby môže klient uhradiť poskytovateľovi nasledujúcimi spôsobmi:

  • bezhotovostne prostredníctvom platobného systému GoPay.
  • bezhotovostně převodem na účet provozovatele:
    • číslo účtu v CZK: 2902382895/2010, vedený u Fio banke
    • číslo účtu v EURO:  2602382965/2010, vedený u Fio banke
  • prostredníctvom vybraných zamestnaneckých a iných benefitných programov

4.3 K poskytnutiu služieb podľa zmluvy o poskytovaní psychologického poradenstva nedôjde pred uhradením ceny služby v plnej výške.

4.4 V prípade bezhotovostnej platby je cena služby splatná do dvoch dní od uzavretia zmluvy o poskytovaní psychologického poradenstva.

4.5 V prípade bezhotovostnej platby je záväzok klienta uhradiť cenu služby splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet poskytovateľa.

4.6 Prípadné zľavy z ceny služieb poskytnuté poskytovateľom nie je možné vzájomne kombinovať.

4.7 V případě zaslání tištěného dárkového poukazu na poštovní adresu klienta bude poskytovatelem naúčtováno poštovné ve výši 23,- Kč. Cena poštovného se může měnit v závislosti na aktuálním ceníku České pošty.

4.8 V prípade písomnej správy/potvrdenia konzultácie sa klientovi účtuje jednorazový poplatok vo výške 1000 Kč (potvrdenie v českom, slovenskom jazyku) alebo 2000 Kč (potvrdenie v anglickom jazyku).


5.1 Klient berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 občianskeho zákonníka, nemožno okrem iného odstúpiť od zmluvy o poskytnutí služby, ktorá bola upravená podľa želania klienta alebo pre jeho osobu.

5.2 Ak sa nejedná o prípad uvedený v predchádzajúcom odseku či o iný prípad, keď nemožno od zmluvy odstúpiť, má klient v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 občianskeho zákonníka právo od zmluvy odstúpiť do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy o poskytovaní psychologického poradenstva. Odstúpenie od zmluvy musí byť poskytovateľovi odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Odstúpenie od zmluvy môže klient zasielať na adresu elektronickej pošty poskytovateľa poradna@mojra.sk.

5.3 Pre odstúpenie od zmluvy môže klient využiť vzorový formulár, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa predchádzajúceho odseku obchodných podmienok sa zmluva od začiatku ruší. Vzhľadom na povahu poskytovanej služby, ktorá spočíva v príprave poskytovateľa na poskytnutie služby aj niekoľko dní pred samotným poskytnutím psychologického poradenstva, je klient povinný v prípade odstúpenia od zmluvy menej ako 48 hodín pred začatím poskytovania služby, povinný poskytovateľovi uhradiť 50 % dohodnutej ceny služby.

5.4 > V prípade odstúpenia od zmluvy podľa predchádzajúceho odseku obchodných podmienok vráti poskytovateľ peňažné prostriedky prijaté od klienta do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy klientom, a to rovnakým spôsobom, akým ich poskytovateľ od klienta prijal.

5.5 Vzhľadom na povahu poskytovanej služby, ktorá spočíva v príprave poskytovateľa na poskytnutie služby aj niekoľko dní pred samotným poskytnutím psychologického poradenstva, je klient v prípade odstúpenia od zmluvy v deň poskytovania služby povinný uhradiť poskytovateľovi 100 % dohodnutej ceny služby. Toto platí aj pre čerpanie benefitových bodov spoločnosti, s ktorými má poskytovateľ uzatvorené platné zmluvy. Body nebudú vrátené späť. Uvedené platí aj v prípade, ak si klient objedná službu v deň, keď sa má služba poskytnúť.

5.6 V prípade, keď klient nebude chcieť od zmluvy odstúpiť, ale bude si chcieť iba v dobe viac ako 24 hodín pred začatím poskytovania služby zmeniť termín konania psychologického poradenstva, poskytovateľ služby mu toto umožní v jeho užívateľskom účte.

5.7 Do doby prevzatia služby klientom je poskytovateľ oprávnený kedykoľvek od zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti poskytovateľ klientovi uhradenú sumu v plnej výške bez zbytočného odkladu, a to rovnakým spôsobom, akým ju poskytovateľ od klienta prijal.

Formulár pre odstúpenie od zmluvy


6.1 Poskytovateľ služby online psychologického poradenstva klientovi túto službu poskytuje prostredníctvom online komunikačných prostriedkov na diaľku typu Skype, WhatsApp a Vıber.

6.2 Klient po rezervácii termínu v kalendári poskytovateľa obratom obdrží od poskytovateľa na jeho elektronickú adresu nasledujúce informácie:

6.2.1 potvrdenie termínu online psychologickej konzultácie,

6.2.2 Skype meno psychológa, ktorý bude službu klientovi poskytovať,

6.2.3 unikátny kód klienta.

6.3 V termíne služby dohodnutej podľa týchto obchodných podmienok, je klient povinný si do svojich Skype kontaktov pridať osobu psychológa (podľa jeho Skype mena zaslaného na elektronickú adresu klienta), ktorý bude poskytovateľom služby online psychologického poradenstva.

6.4 Klient je ďalej povinný na toto Skype meno zaslať v chatovom riadku unikátny kód, ktorý dostal od poskytovateľa služby na jeho elektronickú adresu.

6.5 Po kontrole tohto unikátneho kódu poskytovateľom služby, klientovi tento poskytovateľ zavolá na Skype.

6.6 Moment začatia hovoru medzi klientom a poskytovateľom, je momentom začatia poskytovania služby. Od tohto momentu sa počíta dĺžka trvania objednanej služby klientom.

6.7 V prípade, že dôjde k prerušeniu spojenia z dôvodov výpadku internetového pripojenia či chybe v programoch Skype, WhatsApp a Vıber na strane klienta či poskytovateľa, je nutné službu poskytovať iným spôsobom, a to telefonickým kontaktom na telefónne číslo uvedené klientom v objednávke služby.

6.8 V prípade, že je z dôvodov vzniknutých na strane poskytovateľa nutné službu poskytovať iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je poskytovateľ povinný uhradiť náklady spojené s iným spôsobom poskytovania.

6.9 V prípade, že z dôvodov na strane klienta je nutné službu poskytovať iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je klient povinný uhradiť náklady spojené s iným spôsobom poskytovania.

6.10 V prípade výpadku internetového spojenia či chyby v programe Skype, WhatsApp a Vıber, či nemožnosti prevedenia telefonického hovoru na strane poskytovateľa, je poskytovateľ povinný ponúknuť klientovi náhradný termín služby.

6.11 V prípade, že klient zvolí ako spôsob konzultácie Skype a do termínu konzultácie nedodá svoje Skype meno, psychológ ho bude kontaktovať na jeho kontaktnom telefónnom čísle a konzultácia prebehne telefonicky.

6.12 Ak klient odmietne náhradný termín služby, nebudú mu poskytovateľom vrátené peniaze za poskytnutie služby.

6.13 Pri prevzatí služby je klient povinný skontrolovať správnosť služby a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť poskytovateľovi

6.14 V prípade, že je klient pri konzultácii viditeľne pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, má psychológ právo konzultáciu ukončiť. Konzultácii môže psychológ ukončiť tiež v prípade, keď sa klient chová vulgárne a agresívne. V tomto prípade nenáleží klientovi žiadna možnosť náhrady, teda nemožno presunúť termín konzultácie ani mu nebudú Poskytovateľom vrátené peniaze.


7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 2174 občanského zákoníku).

7.2 Poskytovateľ zodpovedá klientovi, že služba pri poskytnutí nemá vady. Najmä poskytovateľ zodpovedá klientovi, že v čase, keď bola služba poskytnutá:

7.2.1 má služba vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohodnutie, má také vlastnosti, ktoré poskytovateľ opísal alebo ktoré klient očakával vzhľadom na charakter služby,

7.2.2 služba sa hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie poskytovateľ uvádza alebo ku ktorému sa služba tohto druhu bežne používa,

7.2.3 má služba zodpovedajúcu dĺžku,

7.2.4 služba vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

7.3 Práva z chybného plnenia uplatňuje klient u poskytovateľa na adresu elektronickej pošty poskytovateľa poradna@mojra.sk.


8.1 Klient nadobúda právo na službu zaplatením celej ceny služby.

8.2 Poskytovateľ nie je vo vzťahu ku klientovi viazaný žiadnymi kódexami správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.

8.3 K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

8.4 Poskytovateľ je oprávnený na predaj služby na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

8.5 Klient týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 občianskeho zákonníka.

8.6 Vytváranie audio a video záznamu z konzultácie bez udeleného súhlasu psychológa je zakázane. V prípade, že psychológ udelí súhlas s vytvorením zvukového záznamu, je potrebné, aby túto skutočnosť oznámil na začiatku nahrávky. Vytvorenie akéhokoľvek záznamu je možné uskutočniť len pre vlastnú potrebu a je zakázané tento záznam ďalej šíriť akýmkoľvek spôsobom. Porušenie tohto bodu budeme právne vymáhať.

8.7 Ak si klient vytvára so súhlasom psychológa záznam z konzultácie je dôležité poznamenať, že za technickú stránku spojenú s vytváraním audio alebo video záznamu je zodpovedný klient. Doba, počas ktorej si v priebehu konzultácie klient pripravuje nahrávaciu techniku, sa počíta už do samotného času konzultácie a preto nie je možné vyžadovať predĺženie konzultácie o túto dobu.

8.8 Pokiaľ si klient žiada písomné, alebo osobné vyjadrenie na súd, je toto možné iba s predchádzajúcim súhlasom psychológa. Klient hradí všetky poplatky za dojazd a čas, ktorý psychológ strávi na súde.

9.1 Ochrana osobných údajov klienta, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

9.2 Klient súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, dátum narodenia, identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo a kontakt na Skype, WhatsApp a Vıber (ďalej spoločne všetko len ako osobné údaje).

9.3 Klient súhlasí so spracovaním osobných údajov poskytovateľom, a to pre účely realizácie práv a povinností zo zmluvy o poskytovaní psychologického poradenstva a na účely vedenia používateľského účtu. Ak nezvolí klient inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov poskytovateľom tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení klientovi. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenie zmluvy o poskytovaní psychologického poradenstva.

9.4 Klient berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania poskytovateľa) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať poskytovateľa o zmene vo svojich osobných údajoch.

9.5 Spracovaním osobných údajov klienta môže poskytovateľ poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Bez predchádzajúceho súhlasu klienta nebudú osobné údaje odovzdávané tretím osobám. .

9.6 Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

9.7 Klient potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

9.8 V prípade, že by sa klient domnieval, že poskytovateľ alebo spracovateľ (čl. 9.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života klienta alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

9.8.1 požiadať poskytovateľa alebo spracovateľa o vysvetlenie,

9.8.2 požadovať, aby poskytovateľ alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

9.9 Ak požiada klient o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu poskytovateľ povinný túto informáciu odovzdať. Poskytovateľ má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.


10.1 Klient súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom poskytovateľa na elektronickú adresu klienta a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení poskytovateľa na elektronickú adresu klienta.

10.2 Klient súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky poskytovateľa zo zmluvy o poskytovaní psychologického poradenstva plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač klienta, môže klient súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.


11.1 Klientovi môže byť doručované na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte či uvedenú klientom v objednávke.


12.1 Ak vzťah založený na zmluve o poskytovaní psychologického poradenstva obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

12.2 Ak sú niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stanú, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

12.3 Zmluva o poskytovaní psychologického poradenstva vrátane obchodných podmienok je archivovaná poskytovateľom v elektronickej podobe a nie je prístupná.

12.4 Kontaktné údaje poskytovateľa:V Opave dňa 05.01.2023

Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Zarezervujťe si voľný termín teraz